నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

9, జనవరి 2010, శనివారం

ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు-జ్యోతిష్య వివరణ


మనిషి జీవితానికి నాలుగు రకాలైన గమ్యాలు ఉన్నాయని భారతధర్మం (హిందూమతం)చెప్పింది.అవే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే చతుర్విధ పురుషార్ధాలు.

మానవుడు ధర్మపరంగా జీవితాన్ని గడుపుతూ, ధర్మపరంగా ధనాన్ని సంపాదించి,ధర్మపరంగా కోరికలను తీర్చుకొని, మోక్షాన్ని పొందాలి.

మనిషైనా నాలుగు విషయాలకు లోబడే జీవితాన్ని గడిపితే సద్గతిని పొందుతాడు.

మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే జాతకచక్రం లో కూడా ద్వాదశ భావాలలో నాలుగు భాగాలను మనం చూడవచ్చు.

1,5,9- భావాలు ధర్మాన్ని, ఉపాసననూ,ధార్మిక విషయాలను చూపిస్తాయి కనుక ఇది ధర్మ త్రికోణం.

2,6,10- భావాలు ధనాన్ని, వృత్తిని, సంపాదనను చూపుతాయి కనుక ఇది అర్థ త్రికోణం.

3,7,11- భావాలు ఇతరులతో సంబంధాలను,వివాహాన్ని,లాభాన్ని చూపిస్తాయి కనుక ఇది కామ త్రికోణం.4,8,12- భావాలు మోక్షాన్ని ఇతర రహస్య విషయాలను చూపుతాయి కనుక ఇది మోక్ష త్రికోణం.

మనిషి జీవితం ఎన్ని రకాలుగా చూచినా ఈ నాలుగు పురుషార్థాలను దాటి అవతలకు పోదు.కనుక ఈ నాలుగు విషయాలను ద్వాదశ భావ పరిశీలనలో,జాతకపరిశీలనలో చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు.దిశానిర్దేశం చేసుకోవచ్చు.జీవిత సాఫల్యాన్ని పొందవచ్చు. 

ఈ దిశగా మానవుణ్ణి ఏ ఇతరశాస్త్రమూ సరియైన దారి చూపలేదు. కనుకనే జ్యోతిష్యశాస్త్రం అనేది మానవునికి తెలిసిన అన్ని శాస్త్రాలలోకీ గొప్పది అని చెప్పవచ్చు. అందుకనే వేదానికి జ్యోతిష్యశాస్త్రం కన్ను వంటిది (జ్యోతిషం వేదనయనం) అంటారు.