నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

24, ఫిబ్రవరి 2009, మంగళవారం

నిన్నటి ధ్యానం

ఎగురుతున్న ఆలోచనా విహంగాలు
వేటగాడిని చూచి మాయమయ్యాయి
ఎటు చూచినా శూన్యం
నిశ్చల నీరవత

నిశీధ మౌనం
చిమ్మ చీకటిలో తారా తోరణాలు
మిణుగురు పురుగులుగా మెరుస్తున్నాయి 


ఏదీ ప్రపంచం?
ఏవీ ఆలోచనలు?
శరీరం ఉందా? లేదా?
నేనన్న అస్పష్ట ఉనికి తప్ప....