నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

27, మే 2015, బుధవారం

'తారా స్తోత్రమ్' పుస్తకావిష్కరణ


'పంచవటి ప్రచురణ'ల నుంచి వెలువడుతున్న రెండవపుస్తకం 'తారా స్తోత్రమ్' .ఈ పుస్తకావిష్కరణ జూన్ మొదటి వారంలో ఆన్ లైన్లో జరుగుతుంది.ఆ తర్వాత 'pustakam.org' లో ఆన్ లైన్లో లభ్యమౌతుంది.

దశమహావిద్యలలో ఒక దేవత ఐన తారాదేవిని ప్రార్ధిస్తూ ఆశువుగా చెప్పబడిన 108 పాదములతో కూడిన 27 సంస్కృత శ్లోకములూ,వాటి అర్ధమును వివరిస్తూ వచ్చిన 260 తెలుగు ఆశుపద్యములూ,వాటి వచన తాత్పర్యమూ ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి.

నిగూఢములైన తంత్ర సాధనా రహస్యములను తనలో పొందుపరచుకున్న ఈ పుస్తకం కూడా 'శ్రీవిద్యా రహస్యం' వలెనే సాధకలోకాన్ని రంజింపజేస్తుందని, అంతరిక పధగాములైన సాధకులకు చక్కని మార్గదర్శనం గావిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.