'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Milkar Juda Huye Toh - A Milestone

A milestone అనే ఆల్బం నుంచి జగ్జీత్ సింగ్, చిత్రా సింగ్ ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని మీనా, నేను పాడాము. ఇక్కడ వినండి.