'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

రానని రాలేనని ఊరకే అంటావు - ఆత్మగౌరవం

ఆత్మగౌరవం అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.