'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

జాబిల్లి చూసేను నిన్నూ నన్నూ - మహాకవి క్షేత్రయ్య

మహాకవి క్షేత్రయ్య సినిమాలోని ఈ సుమధుర గీతాన్ని రత్నగారు, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.