'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

పులకించని మది పులకించు - పెళ్ళికానుక

పెళ్ళికానుక సినిమాలో జిక్కి పాడిన ఈ సుమధుర గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.