'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

చెలీ నీ కోరిక గులాబీ మాలిక - సుగుణసుందరి కధ

సుగుణసుందరి కధ సినిమాలోని ఈ గీతాన్ని శీమతి రత్నగారు, నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.