'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

9, మే 2019, గురువారం

Ajib Dastan Hai Yeh - Dil Apna Aur Preet Paraye

Dil Apna Aur Preet Paraye అనే చిత్రంలోని ఈ పాటను రోసీ తో కలసి నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.