'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

3, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Yad Kiye Dilne Kahaho Tum

Kalpana Nirwan తొ కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.
Yad Kiye Dilne Kahaho Tum