'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

కలిసే కళ్ళలోనా కురిసే పూలవానా - SPB, P.Suseela

'కలిసే కళ్ళలోనా కురిసే పూలవానా' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నేను Smule లో ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.

కలిసే కళ్ళలోనా కురిసే పూలవానా