'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

Chukar Mere Manko - Yarana

1981 లో వచ్చిన Yarana అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను నేనాలపించాను. వినండి.