'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

ఇదే పాట ప్రతీచోట - పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు

1973 లో వచ్చిన పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.