'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నీవే - గుడిగంటలు

1965 లో వచ్చిన గుడిగంటలు చిత్రం లోనుంచి ఘంటసాల ఆలపించిన 'నీలోన నన్నే నిలిపేవు నీవే' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.