'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ప్రేమ బృందావనం పలికిలే స్వాగతం - బంగారు కానుక

1982 లో వచ్చిన బంగారు కానుక అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.