'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

అటు పానుపు ఇటు నువ్వు - వింతకాపురం

1968 లో వచ్చిన వింతకాపురం అనే సినిమాలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన అటు పానుపు ఇటు నువ్వు  అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.