'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

కొంతకాలం కొంతకాలం - చంద్రముఖి

2005 లో వచ్చిన చంద్రముఖి సినిమాలోని 'కొంతకాలం కొంతకాలం' అనే పాటను శ్రీమతి కళ్యాణీ శ్రీనివాస్ తో కలసి నేనాలపించాను. వినండి.