'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

తొలివలపే పదేపదే పిలిచే - దేవత

1965 లో వచ్చిన  దేవత చిత్రంలోని ఈ పాటను శీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.