'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఎలా ఎలా దాచావు అలవికాని అనురాగం - గోరింటాకు

ఎలా ఎలా దాచావు అలవికాని అనురాగం అనే ఈ పాట గోరింటాకు అనే చిత్రం లోనిది. శీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఈ పాటను వినండి.