'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నిన్నే నిన్నే తలచుకొని - పెళ్లిచూపులు

పెళ్లిచూపులు అనే చిత్రంలోని నిన్నే నిన్నే తలచుకొని అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారితో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.