'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీ లేత గులాబీ పెదవులతో - మా ఇంటి దేవత

1980 లో విడుదలైన మా ఇంటి దేవత అనే సినిమాలో ఘంటసాల పాడిన ' నీ లేత గులాబీ పెదవులతో కమ్మని మధువును తాకాలి' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.