'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

తనువా హరిచందనమే - కదానాయకురాలు

1970 లో వచ్చిన కదానాయకురాలు అనే చిత్రంలోని ఈపాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.