'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

విన్నారా అలనాటి వేణుగానం - దేవుడు చేసిన మనుషులు

1973 లో వచ్చిన 'దేవుడు చేసిన మనుషులు' అనే చిత్రంలోని 'విన్నారా అలనాటి వేణుగానం' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్నగారు, నేను ఆలపించాము. వినండి.