'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఇలాగ వచ్చి అలాగ తెచ్చి - గోరింటాకు

1979 లో వచ్చిన గోరింటాకు అనే సినిమాలోని 'ఇలాగ వచ్చి అలాగ తెచ్చి' అనే పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.