'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

మనసు పరిమళించెనే - శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం

1963 లో వచ్చిన శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అనే సినిమాలోని మనసు పరిమళించెనే అంటూ ఘంటసాల, సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నేను ఆలపించాము. వినండి.