'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీ కోసం వెలసింది ప్రేమమందిరం - ప్రేమనగర్

'నీకోసం వెలసిందీ ప్రేమమందిరం' అనే ఈ పాట ప్రేమనగర్ సినిమాలోనిది. శ్రీమతి రత్నతో కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.