'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నన్ను ఎవరో తాకిరి - సత్తెకాలపు సత్తెయ్య

1969 లో వచ్చిన సత్తెకాలపు సత్తెయ్య అనే సినిమాలో ఘంటసాల, సుశీల ఆలపించిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.