'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

21, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

నాలోని రాగమీవె - పరమానందయ్య శిష్యుల కధ

1966 లో వచ్చిన పరమానందయ్య శిష్యుల కధ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న నేను ఆలపించాము. వినండి.