'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

11, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధువు - జీవితచక్రం

జీవితచక్రం అనే సినిమాలోని మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధువు అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్నగారితో కలసి నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.