'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ఎంతహాయి ఈ రేయి - గుండమ్మ కధ

1962 లో విడుదలైన గుండమ్మ కధ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.

ఎంత హాయి ఈ రేయి