'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఓ విశాల గగనంలో చందమామా - మహాబలుడు

1969 లో వచ్చిన మహాబలుడు అనే సినిమాలోని ' ఓ విశాల గగనంలో చందమామా ప్రశాంత సమయంలో కలువలేమా' అనే పాటను శ్రీమతి సూర్యకుమారి నేను ఆలపించాము. వినండి.