'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు - జమీందార్

1966 లో విడుదలైన జమీందార్ అనే సినిమాలోని 'పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.