'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

కుకుకుకు కోకిలమ్మ పెళ్ళికి - అడవిరాముడు

1977 లో విడుదలైన అడవిరాముడు సినిమాలో 'కుకుకుకు కోకిలమ్మ పెళ్ళికి' అనే పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి.