'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఈ పగలు రేయిగా పండువెన్నెలగ - సిరిసంపదలు

ఈ పగలు రేయిగా పండువెన్నెలగ అనే ఈ పాట సిరిసంపదలు అనే సినిమాలోది. శీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.