'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు - జీవితచక్రం

1971 లో వచ్చిన జీవితచక్రం సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు నేను ఆలపించాము.వినండి.