'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఆ నవ్వుల కోసమే - జమీందార్

ఆ నవ్వుల కోసమే అనే ఈ పాట జమీందార్ అనే చిత్రంలోనిది. శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.