'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

వెన్నెలలోని వేడి ఏలనో - పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు

పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు అనే చిత్రంలోని వెన్నెలలోని వేడి ఏలనో అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.