'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ఒక వేణువు వినిపించెను - అమెరికా అమ్మాయి

1976 లో వచ్చిన అమెరికా అమ్మాయి అనే చిత్రంలో జీ. ఆనంద్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.