'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

3, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం

శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.

అదిగో నవలోకం వెలసే మనకోసం