'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

నీలాల నింగిలో మేఘాల తేరులో - జేబుదొంగ

1975 లో వచ్చిన జేబుదొంగ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.