'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

చినుకులా రాలి - నాలుగు స్తంభాలాట

1982 లో వచ్చిన నాలుగు స్తంభాలాట అనే చిత్రంలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.