'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ప్రేమలేఖ రాశా నీకంది ఉంటదీ - ముత్యమంత ముద్దు

1989 లో వచ్చిన ముత్యమంత ముద్దు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.