'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

ఝుమ్మంది నాదం - సిరిసిరిమువ్వ

1973 లో వచ్చిన సిరిసిరిమువ్వ అనే సినిమాలోని ఝుమ్మంది నాదం అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి, నా స్వరాలలో వినండి.