'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

అందమైన బావా ఆవుపాల కోవా - రుణానుబంధం

1960 లో వచ్చిన ఋణానుబంధం అనే సినిమాలోని అందమైన బావా ఆవుపాల కోవా  అంటూ జానకి, పీబీ శ్రీనివాస్ ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.