'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

ఆనాటి చెలిమి ఒక కల - పెళ్లిరోజు

పెళ్లిరోజు అనే సినిమాలోని ఆనాటి చెలిమి ఒక కల అంటూ Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.