'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

కాస్తందుకో దరఖాస్తందుకో - రెండు రెళ్ళు ఆరు

కాస్తందుకో దరఖాస్తందుకో అనే ఈ పాట రెండు రెళ్ళు ఆరు అనే సినిమాలోది. శీమతి రత్నగారు నేను కలసి పాడిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.