'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

తోటలో నారాజు - ఏకవీర

1969 లో విడుదలైన 'ఏకవీర' అనే చిత్రంలోని 'తోటలో నారాజు' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.