'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

18, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా - ఇంటింటి రామాయణం

ఇంటింటిరామాయం సినిమాలోని వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా అనే పాటను శ్రీమతి లలిత గారితో కలసి నేనాలపించాను. వినండి.