'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

కాలమిలా ఆగిపోనీ - ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?

ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?' అనే చిత్రం నుంచి, 'కాలమిలా ఆగిపోనీ'  అనే పాటను శ్రీమతి  విజయలక్ష్మిగారు, నేను Smule లో ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.