'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

చుక్కలు తెమ్మన్నా తెంచుకు రానా - April 1 విడుదల

1991 లో వచ్చిన ఏప్రిల్ 1 విడుదల అనే చిత్రంలో మనో, చిత్ర పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి, నేను ఆలపించాము.వినండి.